Biyolojinin ana hatları

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Drosophila melanogaster, yaygın olarak model organizma olarak kullanılır

Biyoloji - Yaşamı inceleyen doğa bilimi. Odaklandığı alanlar arasında yapı, işlev, büyüme, köken, evrim, dağılım ve taksonomi yer alır.

Biyoloji tarihi[değiştir | kaynağı değiştir]

Genel bakış[değiştir | kaynağı değiştir]

Kimyasal temel[değiştir | kaynağı değiştir]

Biyokimyanın ana hatları

Hücreler[değiştir | kaynağı değiştir]

Hücre biyolojisinin ana hatları

Genetik[değiştir | kaynağı değiştir]

Genetiğin ana hatları

Evrim[değiştir | kaynağı değiştir]

Evrimin ana hatları (ayrıca bkz. evrimsel biyoloji)

Çeşitlilik[değiştir | kaynağı değiştir]

Bitki formu ve işlevi[değiştir | kaynağı değiştir]

Hayvan formu ve işlevi[değiştir | kaynağı değiştir]

Ekoloji[değiştir | kaynağı değiştir]

Ekolojinin ana hatları

Dallar[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Anatomi - hayvanlarda, bitkilerde ve diğer organizmalarda veya özellikle insanlarda form çalışması. Basitçe, canlı organizmaların iç yapısının incelenmesi.
  • Karşılaştırmalı anatomi - anatomilerindeki benzerlikler ve farklılıklar aracılığıyla türlerin evriminin incelenmesi.
  • Osteoloji - kemiklerin incelenmesi.
  • Osteomyoartroloji - kemikler, eklemler, bağlar ve kaslar dahil olmak üzere hareket aparatının incelenmesi.
  • Visseroloji - organların incelenmesi
  • Nöroanatomi - sinir sistemi incelenmesi.
  • Histoloji - mikroskobik anatomi veya mikroanatomi olarak da bilinir, biyolojik dokuların mikroskobik anatomisini inceleyen biyoloji dalı.
 • Astrobiyoloji - evrendeki yaşamın kökeni, erken evrimi, dağılımı ve geleceğinin incelenmesi. Eksobiyoloji ve biyoastronomi olarak da bilinir.
 • Biyoarkeoloji - arkeolojik alanlardaki insan ve hayvan kalıntılarının incelenmesi.
 • Biyokimya - yaşamın var olması ve işlev görmesi için gerekli kimyasal reaksiyonların incelenmesi, genellikle hücresel seviyeye odaklanılır.
 • Biyokültürel antropoloji - insan biyolojisi ve kültürü arasındaki ilişkilerin incelenmesi.
 • Biyocoğrafya - türlerin mekansal ve zamansal olarak dağılımının incelenmesi.
 • Biyolinguistik - biyoloji ve dilin evriminin incelenmesi.
 • Biyolojik ekonomi - insan biyolojisi ve ekonomisinin etkileşiminin incelendiği disiplinler arası bir alan.
 • Biyofizik - fiziksel bilimlerde geleneksel olarak kullanılan yöntemlerle biyolojik süreçlerin incelenmesi.
  • Biyomekanik - canlı varlıkların mekaniğinin incelenmesi.
  • Nörofizik - sinir sisteminin gelişiminin moleküler düzeyde incelenmesi.
  • Kuantum biyolojisi - kuantum mekaniğinin ve teorik kimyanın biyolojik nesnelere ve problemlere uygulanması.
  • Virofizik - virüs ve hücreler arasındaki etkileşimleri yönlendiren mekanik ve dinamiklerin incelenmesi.
 • Biyoteknoloji - genetik modifikasyon ve sentetik biyoloji de dahil olmak üzere canlı maddenin manipülasyonunu inceleyen yeni ve bazen tartışmalı biyoloji dalı.
  • Biyoenformatik - genomik ve diğer biyolojik verilerin incelenmesi, toplanması ve depolanması için bilgi teknolojisinin kullanılması.
  • Biyomühendislik - uygulamalı bilgiye vurgu yapan ve özellikle biyoteknoloji ile ilgili mühendislik araçlarıyla biyolojinin incelenmesi.
  • Sentetik biyoloji - biyoloji ve mühendisliği bütünleştiren araştırma; doğada bulunmayan biyolojik fonksiyonların inşası.
 • Botanik - bitkilerin incelenmesi.
  • Fotobiyoloji - ışık (teknik olarak iyonlaştırıcı olmayan radyasyon) ve canlı organizmaların etkileşimlerinin bilimsel olarak incelenmesi. Bu alan fotosentez, fotomorfogenez, görsel işleme, sirkadiyen ritimler, biyolüminesans ve ultraviyole radyasyon etkilerinin incelenmesini içerir.
  • Fikoloji - alglerin bilimsel olarak incelenmesi.
  • Bitki fizyolojisi - bitkilerin işleyişi veya fizyolojisi ile ilgilenen botanik alt disiplini.
 • Hücre biyolojisi - tam bir birim olarak hücrenin ve canlı bir hücre içinde meydana gelen moleküler ve kimyasal etkileşimlerin incelenmesi.
  • Histoloji - mikroskopi kullanarak bitki ve hayvanların hücre ve dokularının anatomisinin incelenmesi.
 • Kronobiyoloji - canlı organizmalardaki periyodik (döngüsel) olayları ve bunların güneş ve ay ile ilgili ritimlere adaptasyonunu inceleyen biyoloji alanı.
  • Dendrokronoloji - doğal tarihin farklı dönemlerindeki atmosferik koşulları analiz etmek amacıyla tam olarak oluştukları yılı tarihlendirmek için kullanılan ağaç halkalarının incelenmesi.
 • Gelişim biyolojisi - zigottan tam yapıya kadar bir organizmanın oluştuğu süreçlerin incelenmesi
  • Embriyoloji - embriyonun gelişiminin incelenmesi (döllenmeden doğuma kadar).
  • Gerontoloji - yaşlanma süreçlerinin incelenmesi.
 • Ekoloji - canlı organizmaların birbirleriyle ve çevrelerindeki cansız unsurlarla olan etkileşimlerinin incelenmesi.
 • Epidemiyoloji - halk sağlığı araştırmalarının ana bileşeni, nüfusun sağlığını etkileyen faktörlerin incelenmesi.
 • Evrimsel biyoloji - türlerin zaman içindeki kökeni ve soyunun incelenmesi.
  • Evrimsel gelişim biyolojisi - farklı organizmaların gelişimsel süreçlerini karşılaştırarak aralarındaki atasal ilişkiyi belirleyen ve gelişimsel süreçlerin nasıl evrimleştiğini keşfeden biyoloji alanı.
  • Paleobiyoloji - yaşam bilimlerinin yöntem ve bulgularını yer bilimi olan paleontolojinin yöntem ve bulgularıyla birleştiren disiplin.
   • Paleoantropoloji - insan soyundaki morfolojik ve davranışsal değişikliklerin yanı sıra insan evriminin gerçekleştiği ortamı belirlemek için esas olarak soyu tükenmiş hominin ve diğer primat türlerinin kalıntılarını kullanarak insan evrimine ilişkin fosil kanıtların incelenmesi.
   • Paleobotanik - fosil bitkilerin incelenmesi.
   • Paleontoloji - fosillerin ve bazen tarih öncesi yaşamın coğrafi kanıtlarının incelenmesi.
   • Paleopatoloji - kemiklerde veya mumyalanmış yumuşak dokularda gözlemlenebilen patojenik durumların ve beslenme bozukluklarının, zaman içinde kemiklerin boyunda veya morfolojisinde meydana gelen değişikliklerin, fiziksel travma kanıtlarının veya mesleki kaynaklı biyomekanik stres kanıtlarının incelenmesi.
 • Genetik - genlerin ve kalıtımın incelenmesi.
  • Kantitatif genetik - ayrı ayrı tanımlanabilen fenotiplerin ve gen ürünlerinin (göz rengi veya belirli bir biyokimyasalın varlığı gibi) aksine sürekli olarak değişen fenotiplerin (boy veya kütle gibi karakterlerde) incelenmesi.
 • Jeobiyoloji - fiziksel Dünya ile biyosfer arasındaki etkileşimlerin incelenmesi.
 • Deniz biyolojisi - okyanus ekosistemleri, bitkiler, hayvanlar ve diğer canlı varlıkların incelenmesi.
 • Mikrobiyoloji - mikroskobik organizmaların (mikroorganizmalar) ve bunların diğer canlılarla etkileşimlerinin incelenmesi.
 • Moleküler biyoloji - biyoloji ve biyolojik işlevlerin moleküler düzeyde incelenmesi, biyokimya ile bazı kesişmeler.
  • Yapısal biyoloji - biyolojik makromoleküllerin moleküler yapısıyla ilgilenen moleküler biyoloji, biyokimya ve biyofizik dalı.
 • Nörobilim - anatomi, fizyoloji ve ortaya çıkan özellikler dahil olmak üzere sinir sisteminin incelenmesi.
  • Davranışsal nörobilim - insanlarda ve diğer hayvanlarda davranışın fizyolojik, genetik ve gelişimsel mekanizmalarının incelenmesi.
  • Hücresel nörobilim - nöronların hücresel düzeyde incelenmesi.
  • Bilişsel nörobilim - zihinsel süreçlerin nöral alt katmanlarına odaklanarak bilişin altında yatan biyolojik alt katmanların incelenmesi.
  • Hesaplamalı nörobilim - sinir sisteminin bilgi işleme işlevlerinin incelenmesi ve sinir sistemini incelemek için dijital bilgisayarların kullanılması.
  • Gelişimsel nörobilim - beyin gelişiminin hücresel temelinin incelenmesi ve altta yatan mekanizmaların ele alınması.
  • Moleküler nörobilim - sinir sisteminin biyolojisini moleküler biyoloji, moleküler genetik, protein kimyası ve ilgili metodolojilerle inceler.
  • Nöroanatomi - sinir dokusunun anatomisi ve sinir sisteminin nöral yapılarının incelenmesi.
  • Nöroendokrinoloji - sinir sistemi ile endokrin sistem arasındaki etkileşimi, yani beynin vücuttaki hormonal aktiviteyi nasıl düzenlediğini inceler.
  • Nöroetoloji - hayvan davranışlarının ve sinir sistemi tarafından altta yatan mekanik kontrolünün incelenmesi.
  • Nöroimmünoloji - sinir sistemi ve immünolojinin incelenmesi, bağışıklık sisteminin incelenmesi.
  • Nörofarmakoloji - ilaçların sinir sistemindeki hücresel işlevi nasıl etkilediğinin incelenmesi.
  • Nörofizyoloji - sinir sisteminin işlevinin (yapısının aksine) incelenmesi.
  • Sistem nörobilimi - sinir devrelerinin ve sistemlerinin işlevini inceler. Sinir hücrelerinin sinir ağları oluşturmak üzere birbirine bağlandığında nasıl davrandığı ile ilgili bir dizi çalışma alanını kapsayan bir şemsiye terimdir.
 • Fizyoloji - organizmaların iç işleyişinin incelenmesi.
 • Sistem biyolojisi - biyolojik sistemlerin hesaplamalı modellemesi.
 • Teorik biyoloji - biyolojik olayların matematiksel modellemesi.
 • Zooloji - sınıflandırma, fizyoloji, gelişim ve davranış dahil olmak üzere hayvanların incelenmesi. Alt dalları şunları içerir:
  • Artropodoloji - eklemli uzuvlara sahip olmaları ile karakterize edilen böcekler, araknidler, kabuklular ve diğerlerini içeren bir hayvan şubesi olan artropodların incelenmesi ile ilgili biyolojik disiplin.
   • Akaroloji - akarları ve keneleri içeren araknid taksonunun incelenmesi.
   • Araknoloji - topluca araknidler olarak adlandırılan örümcekler ve akrepler, psödoskorpionlar, hasatçılar gibi ilgili hayvanların bilimsel olarka incelenmesi
   • Entomoloji - böceklerin incelenmesi.
    • Coleopteroloji - kın kanatlıların incelenmesi.
    • Lepidopteroloji - güveler ve kelebekleri (lepidopteranlar olarak adlandırılır) içeren geniş bir böcek takımının incelenmesi.
    • Mirmekoloji - karıncaların bilimsel olarak incelenmesi.
   • Karsinoloji - kabukluların incelenmesi.
   • Miriapodoloji - kırkayakların ve diğer miriapodların incelenmesi.
  • Etoloji - genellikle doğal koşullar altındaki davranışlara odaklanan hayvan davranışlarının bilimsel olarak incelenmesi.
  • Helmintoloji - solucanların, özellikle de parazit solucanların incelenmesi.
  • Herpetoloji - amfibilerin (kurbağalar, semenderler ve gymnophiona dahil) ve sürüngenlerin (yılanlar, kertenkeleler, amfisbaenidler, kaplumbağalar, terrapinler, timsahlar ve tuataralar dahil) incelenmesi.
   • Batrakoloji - Herpetolojinin yalnızca amfibilerin incelenmesiyle ilgilenen alt disiplini.
  • İhtiyoloji - balıkların incelenmesi. Kemikli balıkları (Osteichthyes), kıkırdaklı balıkları (Chondrichthyes) ve çenesiz balıkları (Agnatha) içerir.
  • Malakoloji - omurgasız zoolojisinin, eklembacaklılardan sonra tanımlanan türler açısından ikinci en büyük hayvan şubesi olan Mollusca (yumuşakçalar) ile ilgilenen dalı.
  • Mammaloji - homeotermik metabolizma, kürk, dört odacıklı kalp ve karmaşık sinir sistemleri gibi özelliklere sahip bir omurgalı sınıfı olan memelilerin incelenmesi. Mammaloji aynı zamanda "mastoloji", "teriyoloji" ve "teroloji" olarak da bilinmektedir. Memeli olarak kabul edilen yaklaşık 4.200 farklı hayvan türü bulunmaktadır.
   • Setoloji - Cetacea bilimsel takımında yer alan yaklaşık seksen balina, yunus ve domuzbalığı türünü inceleyen deniz memelileri bilimi dalı.
   • Primatoloji - primatların bilimsel olarak incelenmesi
   • İnsan biyolojisi - biyoloji/yaşam bilimleri, antropoloji/sosyal bilimler, uygulamalı/tıp bilimleri aracılığıyla insan ve insan popülasyonlarını inceleyen disiplinler arası alan
   • Biyolojik antropoloji - evrimsel gelişimleri boyunca insan cinsinin, diğer homininlerin ve hominidlerin fiziksel morfolojisini, genetiğini ve davranışlarını inceleyen antropolojinin alt alanı
   • İnsan davranışsal ekolojisi - davranışsal adaptasyonların (yiyecek arama, üreme, ontogeni) evrimsel ve ekolojik perspektiflerden incelenmesi (bkz. davranışsal ekoloji). Çevresel streslere karşı insanların adaptif tepkilerine (fizyolojik, gelişimsel, genetik) odaklanır.
  • Nematoloji - Nematodların veya yuvarlak solucanların incelenmesiyle ilgilenen bilimsel disiplin.
  • Ornitoloji - kuşların bilimsel olarak incelenmesi.

Biyologlar[değiştir | kaynağı değiştir]

Önemli biyologlar listeleri

Biyologların konularına göre listeleri

Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]